Kategóriák
2010 Körlevelek

2010. Őszi Tájékoztató

word-image

P.O. Box 771066,

Cleveland, Ohio 44107, USA

Telefon: (216) 651-4929

www.HungarianAssociation.com

2010. október 12. szám

MAGYAR   TÁRSASÁG 

Tájékoztató

 

Magyar Kongresszus / Magyar Találkozó / Árpád Akadémia / Árpád Rend

 

 

 

 

A CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTÉSE

Az L. (50.) Magyar Kongresszus

Mások legyünk, vagy magyarok? Ez a kérdés, válasszatok!

 

 

Wass Albert híres verse „Üzenet Haza” kitartásra biztatja a magyar földön maradtakat. A külföldi magyarságnak nem volt közömbös a Kárpát medencei magyarok sorsa. Még most is fontos célt ad a magyar nép érdekének szolgálata, hiszen a közelmúlt emigrációs hullámok a háború utáni években és az 56-os tragédia után olyan hazafias ragaszkodást hoztak magukkal, amelyeket sikerült a következő már külfölden növekedő nemzedékbe átültetni.
Felnőtt a következő nemzedék két haza szolgálatában, két nemzedék kultú- ráját elsajátítva. Az üzenet haza egy kicsit megváltozott: egyrészről felszólítás az otthoniaknak, hogy még most is komoly szálak fűznek a Kárpát medencei magyarokhoz, másrészt pedig felszólítás, hogy segítségre van szükségünk. Ma már mikor harmad és negyed generációk nő- nek fel külföldön egy küzdelem a magyar nyelv megtartása.
Az ez évi Magyar Kongresszuson szeretnénk megvitatni külföldi magyarságunk jövőjét. Szeretnénk feltárni a lehetőségeket és rámutatni arra az útra, amelyet közös erővel követhetünk.
A Cserkész Jubileumi beszámoló előadásunkban rámutatunk a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség erejére, amely egy 700 fős cserkész tábort rendezett itt külföldön. Az „Inkubátor” mozi kitárja, hogy milyen mélyre gyökerezik a magyarságtudat és azt felelevenítve bizony nem csak újra fakad, de új gyümölcsöt is hoz. Kerekasztal tárgyalásunk majd kitér a magyar közösség gondjaira. Dr. Molnár Ágoston részvételével meg- ismerkedünk hosszú évtizedes munkájával és általa alapított sikeres American Hungarian Foundation múzeum mun- kájával és annak magyar levéltárával és anyagával. Dr. Tóth Gergely, Berkley Professzor, már hosszú évek óta felkeresi a magyar közösségeket és gyűjti azok adatait, erről beszámol.

* * *

HatosNovember 27-i ebéd szónokunk dr. Hatos Pál, a Balassi Intézet főigazgatója, megosztja jövő terveit az Intézettel kapcsolatban. Ez különösen érdekel bennünket, hiszen számos magyar származású fiatal Amerikából és Kanadából részesült az Intézet oktatásában. Előadásaink kitérnek történelmi témákra, személyi eszmefuttatásokra, külföldi magyarjaink sikereire, párhuzamosan mutatunk be magyar mozikat és megtartjuk már a szokványos kiállítást, amelynek keretén belül könyvek, fényképek és magyar tárgyak kerülnek eladásra. A Balassi Intézet a határon túli magyar kultúra magyarországi és az egyetemes magyar kultúra külföldi bemutatásáért felelt. A kormány azonban az intézetnek az eddiginél bővebb, Magyarország nemzetgazdasági megerősítését is szolgáló küldetést szán a jövőben. Így dr. Hatos Pál a külföldi magyar intézetek hatékonyabb működtetésére vonatkozó javaslatok felmérésével foglalkozik. Előadásában „A magyarság jó híre a világban. Kihívások és teendők a 2010-es években”, kitér majd a külföldi magyarságot érintő kérdésekre.

Dr. Hatos Pál az ELTE történelem- magyar szakán, illetve jogi karán végzett; pályáját a Budapesti Piarista Gimnázium-ban tanárként kezdte. 1998 óta tanít az ELTE Művelődéstörténeti Tanszékén; meghívott előadó volt az Indiana University Magyar Tanszékén. Történelmi tárgyú monográfiái mellett több szakmai publikációja jelent meg, többek között a felsőoktatás modernizációja és nemzetközisítése témakörében.

* * *

Jöjjenek és hallgassák meg Dr. Molnár Ágostont, aki több évtizedes szolgálatáról tartja előadását: „Honnan és hova? Az Amerikai Magyar Alapítvány ötvenöt év alatt megtett útja” címmel.

Dr. Tóth Gergely, UC Berkeley, CA, vetített képes előadását a magyar emigrációról szóló terepmunkájának és az ezzel kapcsolatos tervezett új honlapjának szenteli. Előadásának címe: „Magyar emlékeink a világban”.Dr. Tóth Gergely a magyar emigrációtörténet kutatása során már közel százhetven beszélgetést folytatott főleg ’45- ös és ’56-os menekültekkel. Célja egyrészt az élettörténetek és sorsok dokumentálása, hiszen az emigráció a magyar történelemnek olyan része, melyről a kommunizmus alatt nem eshetett szó, másrészt pedig az igazság rögzítése és a történelem- hamisítások ellensúlyozása, s ezáltal hozzájárulás a valós kép kialakulásához.

Dr. Tápay Miklós, közkedvelt előadónk újból eljön közénk. Ez évi témái a magyarságnak és magyarországi kapcsolatoknak a globalizálása politikai szempontokból.

Hornok Ernő gyomaendrődi újságíró, aki 2007-ben bejárta a külföldi Magyar közösségeket fényképsorozatával, amellyel igyekezett felhívni a világ figyelmét a Verespataki aranybányászat pusztító hatására, most újból eljön közénk. A kiállítás címe: „A MAGYAR FÖLD”. A képeket a nagy magyarországi utazásai során készítette tájak és emberek témakörben.Újságíróként járva a világot a képek egy része egyfajta dokumentarista jellegű, a magyar ember életörömét, hagyománytiszteletét, természetszeretetét mutatják be a nézőnek.

* * *

Dokumentumfilmek

inkubátorA péntek esti Művészesten első be- mutatásra kerül Clevelandban az„Inkubátor” című dokumentumfilm. A film azokról szól, akik Nyugaton nevelkedtek emigráns közösségekben, hogy miként fogalmazódott meg bennük a kettős identitás és hogyan lettek „kötőjeles- valakik”.

Péntek esti Művészeti és Irodalmi Est alkalmával Neszlényi összeállítunk  egy kis csokrot, amely szintén tükrözi az Inkubátor film üzenetét haza. Megünnepeljük, az 50-ik Magyar Kongresszust, szerepeltetjük fiatal művészeinket és szeretettel várjuk vissza a múltban nagy sikerrel szereplő, kimagasló zongoraművésznőt, Kaliforniá-ból, Neszlényi Judith-ot.

Bemutatásra kerülő filmek: Habár az internetről letöltve megfigyelhetjük, mégis azok részére, akik elmulasztották, bemutatunk az „ÁVOsok” című dokumentumfilmből egy részt. Bemutatjuk Skrabski Fruzsina és Novák Ta- más „A Bűn és Büntetlenség” című filmjét, amelyben beszélgetnek Biszku Bélával aki 1956 után a Kádár kormánynak volt belügyminisztere. A filmek mély sebeket tárnak fel. Magyarország húsz éve lépett a rendszerváltás útjára, könnyen elfeledjük a múltat, de annak feltárása fontos, hogy ilyen többet ne ismétlődjön.

Zártkörű film bemutatást tervezünk Széchenyi életéről szóló filmmel, a„Hídember”-el. A film története 1820 és 1860 között játszódik. Széchényit először, mint léha fiatalembert mutatja be, aztán egy nagyszabású barátság és egy különös, minden akadályokon felülemelkedő szerelem segítségével a gróf a korszak híres politikusa lesz, a magyar ellenzék vezére – és ezzel szándékai és neveltetése ellenére a Habsburgok ellenfele. Felelősnek érezvén magát az elszabadult társadalmi indulatokért, az engesztelődést akarja szolgálni. Egy híd építésébe kezd a Dunán, mely a Nyugat és a Kelet közötti kapcsolat jelképe lenne a korabeli Európában. A film végig kíséri életét a 1848-as forradalmon át a sok megpróbáltatáson.

 

/Részletek a csatolmányban/

Kategóriák
2010 Körlevelek

2010. Tavaszi Tájékoztató

MAGYAR TÁRSASÁG

P.O. Box 771066,
Cleveland, Ohio 44107, USA
Telefon: (216) 521-7183
www.HungarianAssociation.com
2010. április 2. szám

word-image

Tájékoztató

 

Magyar Kongresszus / Magyar Találkozó / Árpád Akadémia / Árpád Rend

 

A CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTÉSE
Az L. (50.) Magyar Kongresszus
Mások legyünk, vagy magyarok? Ez a kérdés, válasszatok!

Visszanézünk 50. év távlatából 2010 -ben ünnepeljük a Magyar Találkozók 50. évfordulóját!
Sajnos, alapító tagjaink már nincsenek velünk, közöttünk, de célkitűzéseik fennmaradtak, és amelyeket ma is követünk. Még ma is fontos, hogy a külföldi emigrációnak nyitott fóruma legyen beszélgetésekre és előadásokra. Úgyszintén nagyon fontos, hogy az Árpád Akadémia és az Árpád Szövetség elismerésben részesítse azokat a magyar testvéreinket, akik a külföldi magyarságot oly hűségesen szolgálják, vagy karrierjeikben jelentős eredményeket értek el, s nem szűntek meg hangoztatni magyar mivoltukat! Azon kívül, végtelenül fontos, hogy ifjúságunkat összehozzuk! Ugyancsak szükséges és fontos, hogy évkönyvünket, a Krónikát, minden évben ezután is kiadjuk.
Ha visszanézünk 50 év távlatából, látjuk, hogy mennyi tömérdek munkával járt magyarságunk megtartása. Kiértékeljük és felteszszük a kérdést önmagunknak, hogy érdemes volt-e, és ezután is érdemes-e ilyen magyar társadalmunkat szolgáló munkát végeznünk?
Valóban érdemes volt, az megcáfolhatatlan! Óriási szükség volt a háború utáni és 56 utáni menekült magyarság részére azt az érzést adni, hogy érezze hovatartozását körünkben. Ehhez a közösséghez való tartozást a Magyar Társaság sikeresen kialakította, és a közösségnek szóvivője lett.
Aztán jöttek a változó politikai szelek, Magyarország felszabadult a szovjet uralom alól, jöttek a választások, még közénk is eljöttek a politikusok. Együtt örültünk a magyar nemzettel, hogy sikeresen harc nélkül megszabadult igáitól, és aztán jött az ébredés, hogy a több évtizedes kommunista rendszer meghagyta nyomát nemzetünkön.
Aggódva figyeltük, miként süllyed nemzetünk a többi nemzet közt gazdaságilag és erkölcsileg. Fokozott aggódással figyeltük elszakított területeink magyarságának jövőjét.
Ma már arról beszélünk újból, hogy nemzetünk a nyelvében él! Mindent kövessünk el megtartani nemzeti hagyományainkat. Őrizzük, ápoljuk magyar nyelvünket, a magyar kultúrát, támogassuk azokat, akik kisebbségi helyzetükben is erősen ragaszkodnak magyar anyanyelvükhöz.
Felháborodva tiltakozunk a szlovák nyelvtörvény kibontakozó igazságtalanságai miatt. Aggódással követjük a román állam – gazdasági nehézségei miatt – legújabb tanügyi intézkedéseit, osztályok beszüntetéseit és iskolák bezárásait, összevonásait.
Roppant fontos, hogy ne feledkezzünk el ma-gyar testvéreinkről! De szintén fontos, hogy ne hanyagoljuk el saját kis magyar szigetünket sem.
Természetes egy bizonyos lemorzsolódás, de fontos hogy magunknak megtartsuk azokat a magyar élményeket, amelyeket megszoktunk, ame-lyek által tartozunk a magyar közösséghez, amelyekkel közös erővel felszólalhatunk népünket érintő jogtalanságokról.
A Magyar Társaság még sikeresen áthidalta egyik generációtól a másikra nyúló tervező munkáját. Még most is több generációs vezetőségünk, és tagságunk. Viszont nehéz jövő elé nézünk. Tagtársaink eltávoznak, más egyesületek megszűnnek, így kis szigetünket kevesebb létszámmal kell védenünk.
Meghívjuk, vegyen részt az 50. Magyar Találkozón! A viszontlátásra — 2010. november 26. 27. és 28.-ig!

— Dr. Nádas János

***

Elismerés dr. Bakó Elemérné Ilona munkájáért

Dr. Bakó ElemérnéŐszinte elismerésünket fejeztük ki dr. Bakó Elemérné Ilona munkájáért, az Árpád Akadémia érmével, amelyet az idei Magyar Találkozó keretén belül, a 2009. november 28-án rendezett hagyományos bálunkon nyújtottunk át.
Elismerésünket dr. Bakó Elemérné Ilona mun-kájára alapoztuk, amelyben férjének könyvét „Egy Élet a Magyarságért” állította össze és mint társíró kiegészítette, hogy azt, mint egy utolsó örök emléket nyomdába lehessen bocsátani.
Az Árpád Akadémia célja a magyar szellem kimagasló értékei alkotásainak és azok szerzőinek felkutatása, számbavétele, nyilvántartása, szakszerű értékelése, valamint azok megismertetésének és elismertetésének előmozdítása, továbbá a magyar szellem alkotókedvének ébrentartása és fokozása. Tagjai a kimagasló értékű szellemi alkotások szerzői közül azok, akiket közismert tudományos, irodalmi, vagy művészeti tevékenységük elismerése gyanánt a közgyűlés az Akadémia tagjai sorába meghív.

Dennis Kucinich
Dennis Kucinich a Magyar Bálon, Nádas Tassal és dr. Nádas János, elnökkel

Köszönjük Dennis Kucinich közbenjárását a magyar kormánnyal, amely kérte, hogy járjon közben a Vatikánnál a clevelandi Szent Imre római katolikus magyar templom megmentése érdekében.
Bajnai Gordon miniszterelnök decemberben kérte a Vati-kánt, Tarcisio Bertone bíborosnak írott levelében, hogy segítsen, ne zárják be a templomot. A mai napig válasz nem érkezett. A www.stemeric.com honlapon lehet olvasni a leveleket.

Mészáros AndreaMészáros Andreá, a Clevelandi Magyar Történelmi Társulat elnöke

2009-es Árpád szövetségi éremmel kitüntettük Mészáros Andreát, a külföldi magyarság szolgálatáért amit végzett mint a Clevelandi Magyar Történelmi Társulat elnöke.
Az Árpád Szövetség célja elismerni honfitársainkat akiknek értékes munkássága és példamutatóan öntudatos magyar magatartása és társadalmi tevékenysége szolgálja magyar közösségeinket. Kérjük jelöljenek a 2010-es Árpád Szövetségi érem díjazásra jelölteket.

Kun-Szabóv. Kun-Szabó István

Árpád Szövetséggel már kitüntetett tagtársunkat, v. Kun-Szabó Istvánt, kimagasló magyarság szolgá-latáról megemlékeztünk oklevéllel és ajándékkal.
Köszönetünket fejezzük ki tagtársunknak v. Kun- Szabó Istvánnak aki a Magyar Társaság nevét is beajánlotta a Rahwayi Magyar Klubnak amely most zárt be. A klub vagyonából a Magyar Társaságot is részesítette. Sajnálattal vettük tudomásul, hogy a Rahwayi Magyar Klub megszűnt és köszönjük min-den tagjuknak, hogy a Magyar Társaságról nem feledkeztek meg. Adományukkal megerősödve né-zünk a jövőbe és törekszünk szolgálni a magyar közösségeket!

Martonyi János a magyar kultúra Martonyi János mentésről adott elő, hangsúlyozva, hogy nyelvében él a nemzet

Kongresszusi ünnepi szónokunk dr. Martonyi János kitért a magyar kultúra mentésre a Kárpát-medencén kívül, hangsúlyozva, hogy nyelvében él a nemzet!
Dr. Martonyi János, a magyar kormányban 1989-ben miniszterhelyettes, majd privatizálási kormánybiztos lett a Németh kormányban.
1990-ben előbb a Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumában, majd 1991-től 1994-ig a Külügyminisztériumban közigazgatási államtitkár és rendkívüli és meghatalmazott nagykövet. 1998-ban OrbánViktor kinevezte külügyminiszterévé. Minisztersége alatt előrehaladtak az Európai Uniós tárgyalások.
Nagy megtiszteltetés volt részünkre, hogy eljött közénk dr. Martonyi János és kívánjuk, hogy Magyarország választás utáni új kormányában jelentős beosztása legyen.

ZÁRÓ NYILATKOZAT
Összegyűltünk Cleveland, Ohio városában a Magyar Társaság évi Magyar Kongresszuson és az Árpád Akadémia ülésre, 2009. november 27-29. Érdekes és értékes programban volt részünk.
Az összegyűjtött közös kincsek és együttlétünkre csak Magyar kisebbségeink sorsa iránti aggodalmunk vetett hosszú árnyékot. Tiltakozásunkat szeretnénk kifejezni min-den szinten, a szlovák állami nyelvtörvény ellen. Ez népünk kultúrájának fennmaradását veszélyezteti.
Elfogadhatatlan a 21-edik században az alapvető emberi jogok megtorlása és a szólás szabadság büntetése.
Ugyanakkor támogatjuk a középiskolai valamint az önálló magyar egyetemi okta-tást és a Magyar hagyományok és Magyar kultúra megőrzését úgy Felvidéken, mint Kárpátalján, Erdélyben és Délvidéken.
Felkérjük az amerikai-magyarságot, kö-vessék kisebbségeink sorsát most különö-sen szolvakiában és Kárpátalján és tájékoztassák kormány képviselőiket, osszák meg aggodalmaikat és kérjék segítségüket a lenyomás ellen.