Kategóriák
2011 Körlevelek

2011. Őszi Tájékoztató

P.O. Box 771066, Cleveland, Ohio 44107, USA
Telefon: (216) 651-4929
www.hungarianassociation.com
2011. október 16. szám

 

 

 

 

MAGYAR TÁRSASÁG

Tájékoztató

 

 

Magyar Kongresszus / Magyar Találkozó / Árpád Akadémia / Árpád Rend

 

A CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTÉSE

Az LI. (51.) Magyar Kongresszus

Közeleg az immár 51-ik Magyar Kongresszus ideje. Ebben az évben november 25-27 közt rendezzük a Downtown Hilton Garden Inn-ben Cleveland, Ohioban.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Berényi József, a Magyar Koalíció Párt Elnöke Szlovákiából eljön közénk. Mint a szombat déli ünnepi szónokunk, tájékoztat ben- nünket a Szlovákiai Magyarok hely- zetéről és jövőjéről. Részünkre, külföldön élő Magyaroknak nem közömbös az elszakított területeken lévő magyarok sorsa, így igen korszerű, hogy tájékoztatva legyünk. Szintén a múlttal kapcsolatban a Kongresszus keretén belül dr. Pro- fesszor Dreisziger Nándor Ka- nadából ismerteti kutatását a Magyar Honfoglalást illetően. Megcáfolja a IX század honfoglalás idejét, és kitér arra, hogy kik is éltek a Kárpát medencében és mikor. Témaköre eltér a mostani tudósok felfogásaitól és tanításaitól. Ennek a téma is- mertetésnek több időt szánunk pén- tek délután, hogy résztvevő vendégeinknek is legyen alkalmuk kérdéseket feltenni.

Szombat reggel, a már szokásos kerekasztal-tárgyalás idejét is ki- bővítettük, hogy legyen alkalom hozzászólásokra. A témánk: „A külföldön élő magyar állampolgárok szavazati joga”. Vendégeink között sok a különböző nézet amit megosz- tanánk és megtárgyalnánk, hogy va- jon bele kívánunk-e szólni a magyar belpolitikába. A kerekasztal- tárgyalást Purger Tibor, Washing-ton, DC, a Rutgers Egyetem Integrált Információs Rendszerének igazgatója, újságíró és Duna TV tudósító fogja vezetni.

Élenjáró Magyarjaink témánk- hoz hozzáfűződő előadóink: Tömöryné Masszi Éva, a Torontói Egyetem előadója vetített képes e l őadással beszá mol szülő városából, Pécsből származó világhírű orgona készítő Angster családról. Nagy öröm részünkre be- mutatni Clevelandben, dr. Szendrey Tamás, volt Árpád Akadémia tag- társunk fiát, ifj, Szendrey Tamást, aki most készül doktorátusára az Auburn egyetemen, és angol nyelven fog előadást tartani a 48as forradalomról, és azt követően kiértékeli Kossuth Lajos amerikai utazását. Visszatérő előadóinkat is szeretettel köszöntjük; dr. Pro- fesszor Várdy Ágnes előadásának címe “A régi és az új haza képe az amerikai magyar költészetben,” dr. Professzor Várdy Béla ismertetné a Gulág munkáját amivel beiktatták a Magyar Tudományos Akadémia tagjává és dr. Tápay Miklós legújabb kutatását az Arab világ for- radalmairól osztaná meg. Ezenkívül előadnak a Buffaloi Calasanctius Training program magyarországi diákjai, a clevelandi Cserkész Re- gősök ismertetni fogják 40 tagú sikeres nyári kirándulásukat Magy- arországon, Kárpátalján és F e l vi d é ke n . A n go l n ye l vű előadásunkat Bártfay Arthur tartja négy michigani élenjáró magyarról: “A Memoir & Report on Four

Hungarian Political Figures in M i c h i g a n 1 9 4 0 s 1 9 7 0 s . Szentkirályi Endre pedig beszámol kutatásáról azokról, akik az amerikai hadseregben szolgáltak 1951 és 2011 között. Programunk dús és érdekes. Szeretettel várjuk Magyar honfitársainkat,

Dr. Nádas János, elnök

 

Külön megtiszteltetés

Nádasné Ormay GabriellaNagy örömet okozott számunkra, hogy ügyvezető elnökünket, Nádasné Ormay Gabriellát kitüntette Magyarország elnöke Schmitt Pál clevelandi látogatása alkalmával. Az átnyújtott Köztársaság elnökének érdemérmét, amit mint a clevelandi Magyar Társaság vezető tisztségviselője, a Külföldi Magyar Cserkészszövetség tisztje, az amerikai magyar szervezetekben végzett több évtizedes munkásságáért és a magyarság megtartása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként kapott. Gratulálunk Gabriellának különösen az utolsó 21 év alatt végzett gyűjtésért, amivel a Kolozsvári Református Kollágiumot, annak diákjait, a Székelyudvarhelyi Református Kollégiumot és a Nagyenyedi Kollégiumot segítette.

 

 

Egy alkotó magyar családról

A pécsi Angster család több mint 1300 orgonát épített Közép-Európa- szerte, és mintegy 3000 harmóniumot gyártott. A pécsi székesegyház, a kalocsai székesegyház, a kassai dóm, a budapesti bazilika, a budapesti Kálvin téri és a debreceni Kossuth téri templom, a szegedi Fogadalmi templom orgonái a pécsi Angster gyárban készültek. Tömöry Éva a M a g y a r  K o n gr e s s zu s o n Pécs ipari és szellemi büszkeségéről, az Angster gyárról tart előadást. Jöjjön el, és hallgassa meg az érdekesnek ígérkező beszámolót az alkotó magyar családról.

Tömöry Éva

 

Tömöry Éva a Torontói Egyetem magyar programjának nyelvi lektora.

A pécsi Nagy Lajos Gimnáziumban végezte a középiskolát, majd a Torontói Egyetemen folytatta tanulmányait. Mester fokú diplomáját a York Egyetemen szerezte. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem doktorandus hallgatója.

 

 

 

 

 

 

Művészest — Zene, ének, próza most sem marad el !

A Művészest idei programjának összeállításában is a kedves közönség igényét vettük figyelembe, vagyis színvonalas és érdekes műsort nyújthassunk. Ezért azok a művészek, akik fellépnek, nemcsak ön- maguk “élenjáró “ magyarok, hanem a múlt, olyan élenjáró magyarjait idézik fel, akik ugyan számunkra már többnyire ismertek, de mégis örökifjú művészetük mindig új arcot mutat felénk.

Két fiatal , tehetséges művész szólaltatja meg Liszt Ferenc és Kodály Zoltán műveit. A Magyaror- szágon élő, Európa szerte ismert Kállay Ágnes csellista és a több kontinensen is koncertezett Tóth Péter zongoraművész. Jelenleg mindketten Amerikában egészítik ki tanulmányaikat. Előadásukban emlékezünk meg híres zeneszerzőnk, Liszt Ferenc születésének 200-ik évfordulójáról. Erkel Ferencről sem feledkez- tünk meg a műsorban, akinek viszont tavaly unnepeltük születésé- nek 200-ik évfordulóját. Csodála- tos operájából, a Bánk Bán-ból Tálas Ernő, a Svéd Királyi Opera nyugdíjas operaénekese ad elő.Tálas Ernő lírai tenorként évtizedeken keresztül fellépett több német és svájci operaházban is, elsősorban Mozart-operákban. Koncertmű- soraival beutazta Európát, több ízben járt Amerikában is. Munkásságát számos hanglemezfelvétel örökítette meg.

A prózai műfaj megszólaltatója Mécs Éva színművésznő lesz a Mű- vészesten. Mécs Éva már hosszabb idő óta él az Egyesült Államokban, de Budapesten végezte a Színmű- vészeti Akadémiát, és több magy- arországi színháznak volt tagja. Kérésünkre örömmel vállalta Márai Sándor emlékezetünkbe idézését.

Szeretettel várjuk önöket péntek este, November 25-én este 7 órakor. Belépődíj $10 a rendezés költsége- ihez való hozzájárulásként. Kiskorúak és diákoknak ingyen . Elötte és utána ismerkedő est- koktélparti az előadóterem előcsarnokában.

 

 

2011 November 26-án, Szombaton Ünnepi Szónok

Berényi József a Szlovakiai Magyar Koalíció Párt elnöke, a kisebbségi és emberi jogokról tart előadást. Kérjük a társasebédjegyeket elővételben megrendelni.

Berényi József
Berényi József 
a Magyar Koalíció Párt elnöke

  • Politikai pályafutása:
  • 1990-1992 a Szlovák Nemzeti Tanács képviselője
  • 1998-tól a Magyar Koalíció Pártja Országos Elnökségének tagja
  • 2002- a Szlovák Nemzeti Tanács képviselője, újraválasztva 2006-ban
  • 2007 – az MKP általános elnökhelyettese, az Országos Elnökség tagja
  • 2010 – az MKP elnöke

Kiadványok: több hazai és külföldi lapokban megjelentetett publicisztikai írás, a kisebb- ségi jog, területfejlesztés és az európai uniós támogatások témakörökben

 

 

Kerekasztal-tárgyalás: Szombaton, november 26-án, reggel 10 -12-ig

„A külföldön élő magyar állampolgárok szavazati joga.”

A tárgyalást  Purger Tibor, Washington DC, a Rutgers Egyetem Integrált Információs Rendszerének igazgatója, újságíró és Duna TV tudósító fogja vezetni.

2012 Január1-től kezdve az új Magyar Alkotmány szavazati jogot ad külhoni állampolgároknak. Ennek részleteit majd lefekteti a választási törvény. Nekünk, külföldi magyarok részére különös jelentősége van annak, hogy a magyar állam megkönnyítette az állampolgárság felvételét, és ezzel megnyitotta a lehetőséget, hogy szavazunk. Vajon lesz-e lehetőségünk szavazni? És mire lesz lehetőségünk szavazni? Igazságos lenne az, hogy ugyan olyan szavazati joggal rendelkeznénk mint a Magyarországon élő magyarok, akik ott élnek, ott fizetik az adót, és tudatában vannak a minden napos történtekkel, amelyek közvetlenül kihatnak rájuk? Mi lenne egy ilyen szavazati jognak a következménye nemzeti vagy nemzetközi szinten? Lenne más megoldás, hogy a külföldön élő Magyarok is képviselve legyenek a magyar kormányban?

Sok kérdés… sok vélemény… jöjjenek el szóljanak hozzá !!!.

Krónika
A XLIX-L ( 49-50-ik) Krónikát, 2011-ben adjuk ki, amely magába foglalja a 
2009-es és 2010-es Magyar Kongresszusok eseményeit. Ez lesz az utolsó 
nyomtatásban kiadott Krónika, mert ezentúl a Magyar Társaság 
honlapján elektrónikus formában jelenik meg, ellátva képekkel, 
beszámolókkal, cikkekkel és tanulmányokkal. 
A Magyar Társaság máregy fél évszazad óta adja ki a Krónikát, 
amely nem csak a Kongresszusi műsort közli, 
hanem az ott elhangzott előadásoknak szövegét és még beküldött előadások 
szövegét is. Mivel szeretnénk ezt kiterjeszteni egy nagyobb olvasó 
közönségnek igyekszünk a jövő és múlt Krónikákat honlapunkon megjelentetni.

 

Ludányi Nádas Panni kedves szavait olvassuk a kiállításról:

Az idén is a kiállítóteremben érdekes kiállítások lesznek, köztük egy pár ismert kiállító rendezésében, de sok érdekes új kiállitást is lehet megnézni péntek délutántól szombat estig. Többek között a következő kiállításokat lehet megtekinteni: Volkerné, dr. Almay Katalin elhoz egy gyönyörű új kiállítást, melynek címe: Az Erdélyi Magyarságunk Tündérkertjei, térképekkel és fényképekkel. A kiállítás hivatalos megnyitását követően Kati egy rövid előadást tart kiálliításáról. Bogárdy Imre képeit is megtekinthetjük újból, s minden évben láthatunk újabb képeiböl is. A Newyorkpince cég T-ingeket hoz bemutatni s árulni is, Geréby Hanna művésznő hoz munkáiból képeket megtekintésre. A clevelandi Magyar Múzeum is ott lesz egy kiállítással. Brian Porter, a Central European University (Budapest) kép viselője hoz egy kiállitást az ottani egyetemről. A Tomi’s Magyar Pékségtől lesz sós és édes fínomság, ami megvásárólható. És persze a hagyományos és terjedelmes Kö nyvkiállítást – könyvvásárt ismét elhozza Ludányi Nádas Panni. Meghívjuk kedves vendégeinket, hogy előadások között látogassanak el a kiállítótermünkbe, melynek hivatalos megnyitása péntek délután négy órakor lesz november 25-én.

 

 

– Körlevél szerkesztöje Pellerné Ildikó

Kategóriák
2011 Körlevelek

2011. Tavaszi Tájékoztató

A CLEVELANDI MAGYAR KONGRESSZUS ÉRTESÍTÉSE

Az LI. (51.) Magyar Kongresszus

„Élenjáró magyarok: A magyarsághírneve a nagyvilágban”

 

Élenjáró magyarok

Népünk sorsát komolyan érin- tő, aktuális történetek alkalmával szeretnénk önöknek meghirdetni és figyelmükre ajánlani, hogy a Magyar Társaság tisztikara eldöntötte, hogy 2011-es Magyar Kongresszus témája: „Élenjáró magyarok: A magyarság hírneve a nagyvilágban”. Magyar múltunkban sok kimagasló személy van, akik tetteik által erősítették a magyar hírnevet. Itt az idő megemlékeznünk róluk, és egyutal újból a köztudatba hozni nemzet építő őseinket, tehát nagy nevű reform politikusainkat, úgymint nemzet védő politikusainkat, íróinkat, művészeinket, zene- művészeinket, tudósainkat, és feltalálóinkat. Annyiszor, sok téren kiemelkedő munkát végeztek és jelentős eredményt értek el magyar honfitársaink. Idézzük a múltat, de szemléljük meg a jelent is, és ismerjük el azokat akik tesznek és tettek a magyar hírnév növeléséért.Ezt a témakört figyelembe vé- ve kérjük tagjainkat, küldjék be javaslataikat előadókról vagy kiállítókról, hogy tisztikarunk azokat figyelembe vehesse és dönthessen végleges programunkon.

Dr. Nádas János

 

KONFERENCIA FELHÍVÁS az 51. MAGYAR KONGRESSZUSRA

A Magyar Társaság évente megrendezi kongresszusát a magyar kultúra, történelem, néprajz, irodalom, nyelvészet, szépművészet, zene, és más ehhez kapcsolódó tudományokból. Az előadások nyelve főként magyar, de szívesen támogatunk angol nyelvű előadásokat is. A Kongresszus Tervező és Program Bizottsága szeretettel várja az alábbi témához kapcsolódó- an kongresszusunkra minden kollegát, érdeklődőt: „Élenjáró magyarok: A magyarsághírneve a nagyvilágban”. Aki a fenti (vagy hasonló) témá- hoz kapcsolódva a jelzett területek bármelyikéről előadást szeretne tartani, kérjük, hogy adja be itt: Email: magyartarsasag@nadas.org, vagy az előadása címét, valamint rövid tartalmi kivonatot („abszraktot”), és rövid életrajzot küldje el a szer- vezőknek a fent leírt formában a következő címre: Hungarian Association, P.O. Box 771066, Cleveland, OH 44107.

A jelentkezés határideje: 2011. augusztus 31.

A beküldött előadásokat a Tervező és Prog- ram Bizottság bírálja meg. Az előadások elfoga- dásának visszaigazolását legkésőbb 2011 szeptember 30.-ig postafordulattal közöljük.

 

BESZÁMOLÓ

Nagy siker a Clevelandi Magyar Társaság által szervezett 50. Kongresszus

A télnek lassan vége, az Ünne- pek elmúltak, de szívünkben még mindig szeretettel melengetjük az 50. Magyar Kongresszus emlékét. A clevelandi Magyar Társaság tiszti kara már most készülődik a következő konferenciára, új előadókat, előadó művészeket keresvén az idei műsor összeállítására. Nehéz feladat vár a szervezőkre, mert az idei előadások színvonala kimagasló volt, a műsorok érdekfeszítőek és színesek voltak, a Bál ragyogóan sikerült. Kezdve a pénteki megnyító előadásoktól (Nádas Kuni „100 éves évfordulóját ünneplő jubileumi cser- késztábor”-ról szóló beszámolója, RátoniNagy Tamás fotográfus előadása, Dr. Tóth Gergely „Magyarok a nagyvilágban” c. előadása, Neszlényi Judit könyvbemutatója, Altmann Ede és Stephen Spinder előadásai), majd az ezt követő érdekes filmvetítések (a „Hídember”, „ÁVÓ-sok”, „Inkubátor”) az est hangulatát megadó Irodalmi és Művész program (Neszlényi Judit, zongoraművész, Pavlish Lavinia hegedűművész, Ország Éva és Chmielewski Emese, fiatal tehetségek és Russell Éva műsorvezető) együttesen járultak hozzá az első nap sikeréhez.
A szombati nap kiemelkedő üléseit, Dr. Tápay Miklós („Az amerikai telepek és az amerikai-iraki kapcsolatok”), Dr. Molnár Ágoston („Honnan és hová – az Amerikai Magyar Alapítvány 55 év alatt megtett útja”) tartották. A hagyományos szombat déli társas ebéd ünnepi szónoka Dr. Hatos Pál, „A magyarság jó híréről a világban” beszélt. A kerekasztal beszélgetést pedig, Dr. Purger Tibor vezette, melyen a „Mások legyünk vagy magyarok?” kérdést vitatták meg a résztvevők. Ugyancsak szombaton került bemutatásra Szöczy Árpád, filmrendező, Tőkés László ellenállásáról szóló film (Dracula’s Shadow), mely belátást engedett a román “secu” által történt meghurcoltatásokról. Újabb érdekes filmrészletek vetítése a Puskás Hungary c. filmből, egészítet-ték ki a Kongresszus második napját. A pörgő műsorok között a látogatók akvarell-, fotó- könyv-kiállítást és karácsonyi vásárt tekinthettek meg. Külön érdek-lődést keltett Volkerné dr. Almay Katalin kiállítása, Buda-pest múltjáról és jelenéről.
A fiatal képzőművészek kiállítását ifj. Nádas János rendezte amelyen 11 fiatal magyar művész mutatta be munkáját. A Kongresszus fénypontjaként a hagyományos szombat esti Magyar Bál keretén belül a Társaság kiosztotta az Árpád Akadémia éremjeit és az Árpád Szövetség díszjelvényeit.

2011 newsletter
Somogyi Lél és Dr. Nádas János között, balról jobbra, Dr. Molnár Ágoston és Orosz Erzsébet  (az Árpád Szövetség díszjelvényének nyertesei), Dr. Tóth Gergely és Szőczi Árpád (az Árpád Akadémia arany érmének nyertesei) az 50. Magyar Kongresszuson. (Spinder Stephen felvétele)

A vasárnap délelőtti előadások közül nagyon érdekesnek bizonyult az erdélyi származású Dr. Mandel Kinga Magdolna „A romániai magyarok verseny-képességé”-ről szóló előadása.
Ausztráliából látogatott a kongresszusra Óvári Gabriella, aki angolul tartotta „If not us, who will be Hungarian?” című előadását. A Kongresszus vasárnapi eseményei közé sorolhatjuk még az Árpád Akadémia 45. évi közgyűlését is amelyen Somogyi F. Lél főtitkár elnökölt. A három napos Kongresszus megérdemli a kitűnő minősítést, melyet a jó szervezésnek, a lel-kes csapatmunkának köszönhetően ért el. Sok sikert a Magyar Társaság Tisztikarának a 2011. évre is!

Russell Éva

 

LISZT FERENC SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJA

A Magyar Társaság 2011. november 25.-i Irodalmi és Művészestjén, a Liszt Ferenc Emlékév jegyében, meg- ünnepli Liszt Ferenc születésének 200. évfordulóját.

Liszt Ferenc zeneszerző és zon- goraművész (sz. 1811-ben, Doborján, Sopron mellett). Gyermekkorában, kortársai szerint, Beethoven is jelen volt az egyik koncertjén. Korszakalko- tó és páratlan virtuozitású zongora- művész, aki művész egyéniségének bélyegét rányomta az egész századá- ra. Mint alkotóművész is a legnagyob- bak közé tartozik és szimfóniai költe- ményeivel a fejlődés új irányát adta meg a modern zeneművészetnek.

„Az összes élő művészek közül… én vagyok az egyetlen, aki büszkén dicsekedhetik el egy büszke hazával […] Míg a többiek fáradságosan kín- lódnak a takarékos közönség sekély vizeiben, én szabadon vitorlázhatom előre egy nagy nemzet nyílt tengerén. Sarkcsillagom azt mutatja, hogy Magyarország valamikor büszkén tekinthet majd rám!” írta Liszt Ferenc Temesváron barátjához, Augusz Antal báróhoz címzett levelében 1846-ban.

Liszt Ferenc személye, munkássága egyaránt magyar és európai. Mai divatos kifejezéssel: országhatárokat nem ismerő kultúraközvetítő.